Uchwalając w lipcu ub.r. nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawodawca zainicjował reformę gospodarki odpadami komunalnymi, nazwaną przez branżę „rewolucją odpadową”. Jednym z jej wyzwań jest ustalenie metody naliczania opłat za odbieranie odpadów od mieszkańców. Wychodząc naprzeciw wątpliwościom rodzącym się w związku z tym zadaniem, redakcja „Przeglądu

Komunalnego” przy współpracy z Katedrą Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej oraz Urzędem Miasta Katowice zorganizowała 2 października br. spotkanie, podczas którego szeroko omówiono tematykę dotyczącą opłaty „wodno-odpadowej”. Przedstawiciele 11 samorządów, zainteresowanych wdrożeniem opłaty opartej na zużyciu wody, dzielili się swoimi przemyśleniami w tym zakresie, wskazywali zarówno na plusy, jak i niedostatki tego sposobu wyliczenia opłaty oraz odnosili się do prezentacji, które wygłosili Edwin Górnicki z SGH oraz Magdalena Sobczak, kierownik Biura Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Bielsko-Biała. Warto dodać, że w Bielsku-Białej Rada Miasta przyjęła już uchwałę dotyczącą opłaty „wodno-odpadowej”. Dyskusja ta stanowiła zaczyn do dalszych spotkań w tym temacie. Kolejna otwarta debata odbędzie się podczas listopadowych Targów POLEKO w Poznaniu.

(kat)