Nowelizacja Prawa zamówień publicznych jest jednym z bardziej oczekiwanych wśród przedstawicieli samorządów i szeroko rozumianego polskiego sektora gospodarki komunalnej aktów prawnych, ponieważ ma stanowić podstawowe narzędzie do usankcjonowanego w polskim prawie stosowania zamówień w trybie in house.

Niestety, gospodarka odpadami komunalnymi została przez ustawodawcę niejako pominięta lub po prostu niezauważona. W ostatniej opublikowanej wersji projektu próżno szukać uchylenia przepisów szczególnych zapisanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co jednoznacznie uderza w samodzielność podejmowanych przez gminy decyzji odnośnie do strategii organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Najnowsza propozycja przewiduje ponadto zaostrzenie wymagań wobec podmiotów zależnych, podnosząc wskaźnik zaangażowania spółki w realizację zadań na rzecz właściciela z 80 do 90%.

Takiemu kształtowi projektu przeciwstawiają się strona samorządowa oraz przedstawiciele przedsiębiorstw gospodarki odpadami o kapitale gminnym. Co więcej, stanowisko ministra środowiska, opublikowane na początku grudnia ub.r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji, wprost wskazuje na potrzebę uchylenia obowiązku organizowania przetargów publicznych w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Realne opłaty

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami podkreśla korzyści płynące z rozszerzenia stosowania powierzeń w kreowaniu efektywnych, lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Celem władz centralnych, samorządów i firm samorządowych jest bowiem uzyskanie najwyższej jakości świadczonych usług przy jednoczesnym ograniczeniu obciążeń finansowych ponoszonych przez...