Kontynuując problematykę nadzoru autorskiego, rozpoczętą w lipcowym numerze „Przeglądu Komunalnego”, warto podjąć próbę odpowiedzi na kolejne pytanie: czy udzielenie zamówienia publicznego na nadzór autorski w trybie przetargowym, odrębnym jednak od zamówienia na wykonanie projektu, jest zgodne z przepisami?

Jak zostało już wyjaśnione we wcześniejszym artykule, projekt architektoniczny jest utworem. Według Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631), jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, w tym prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, a także do sprawowania nadzoru nad korzystaniem z niego (art. 16). Zwrot „o ile ustawa nie stanowi inaczej” oznacza, że występują odstępstwa od tej zasady. Jest nim art. 60 ust. 5 wspomnianego aktu prawnego, określający, że sprawowanie nadzoru autorskiego nad utworami architektonicznymi i architektoniczno-urbanistycznymi regulują odrębne przepisy. Artykuł 44 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2010 r. nr 143, poz. 1623) przewiduje,że inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o zmianie projektanta sprawującego nadzór autorski, podając jednocześnie, od kiedy nastąpiła zmiana. W świetle orzeczeń KIO W wyroku z 24...