Aktualne problemy w oczyszczaniu wody Coraz ostrzejsze wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, rozwój technik analitycznych pozwalających na identyfikację zanieczyszczeń występujących w wodach nawet w ilościach śladowych oraz badania wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka ujawniają nowe problemy w oczyszczaniu wody. W świetle obowiązującego w Polsce rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi musi spełniać stawiane jej wymagania w miejscu jej poboru przez odbiorców. W związku z powyższym woda wprowadzana do sieci wodociągowej musi być stabilna chemicznie i biologicznie, aby zminimalizować niebezpieczeństwo jej wtórnego zanieczyszczenia w systemie dystrybucji. Jak wykazują liczne doświadczenia eksploatacyjne, skuteczne zapobieganie wtórnemu zanieczyszczeniu wody podczas jej dystrybucji jest bardzo trudne – szczególnie w przypadku rozległych i przewymiarowanych systemów wodociągowych oraz tych charakteryzujących się złym stanem technicznym i sanitarnym. Rodzaj i skala problemów Do najistotniejszych problemów w oczyszczaniu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należą zapewnienie skutecznej eliminacji pierwotnych zanieczyszczeń (głównie tych szkodliwych dla zdrowia człowieka oraz prekursorów niebezpiecznych zanieczyszczeń wtórnych), a także zapobieganie powstawaniu szkodliwych zanieczyszczeń wtórnych podczas oczyszczania wody (stosowanie skutecznych i równocześnie bezpiecznych procesów oczyszczania oraz reagentów chemicznych). Ważnym problemem jest też zapewnienie chemicznej i biologicznej stabilności wody wprowadzanej do sieci wodociągowej i zabezpieczenie jej przed wtórnym zanieczyszczeniem podczas...