Spółki komunalne, podobnie jak spółki z udziałem Skarbu Państwa, charakteryzują się znaczną odrębnością prawną od spółek prawa handlowego, których reżim określa Kodeks spółek handlowych.

Te odrębności szczególnie widać w regulacji prawnej sytuacji osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących spółki komunalnej. Dotyczą one w zasadzie niemal wszystkich aspektów tej sytuacji, począwszy od powoływania członków zarządów i rad nadzorczych, poprzez specjalne wymogi dla kandydatów na członków ww. organów, zasady ich wynagradzania, surowe zakazy i ograniczenia w funkcjonowaniu, a na obowiązkowych oświadczeniach majątkowych czy lustracyjnych kończąc.

Nowe reguły kominowe

Bardzo istotne zmiany (czytaj: surowsze) w sytuacji prawnej tej grupy osób przyniosły ustawy z lat 2016 i 2017, a w szczególności: Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (zwana dalej nową ustawą kominową), Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (zwana dalej u.z.z.m.p.) oraz Ustawa z 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (zwana dalej Przepisami wprowadzającymi), które zmieniły około 90 innych ustaw, w tym około 10 odnoszących się do gospodarki komunalnej (również ustawę o gospodarce komunalnej).

Jeszcze w tym roku przewiduje się uchwalenie ustawy o jawności życia publicznego oraz nowelizację ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i ustawy o...