Poznań, realizując obowiązek stworzenia warunków sprzyjających redukcji odpadów ulęgających biodegradacji, przeznaczonych do składowania, zorganizował od 1 maja do 30 września 2007 r. pilotażową zbiórkę odpadów organicznych – kuchennych i zielonych. Art. 79a ustawy o odpadach  1. Stwierdzając naruszenie przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę obowiązku w zakresie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowania, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na podmiot do tego obowiązany, w drodze decyzji, opłatę sankcyjną w wysokości od 40 do 200 tys. zł, ustalając wysokość opłaty w zależności od stopnia niewykonania obowiązku. 2. Stwierdzając naruszenie przez podmiot, o którym mowa powyżej, obowiązku zorganizowania systemu selektywnego zbierania odpadów, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na podmiot do tego zobowiązany, w drodze decyzji, opłatę sankcyjną w wysokości od 10 do 40 tys. zł. ...