Zmiany wprowadzone w art. 36 i 37 ustawy o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251 i nr 88, poz. 587) spowodowały konieczność zmiany m.in. rozporządzeń wydanych na podstawie upoważnień zawartych w art. 37. Zdecydowano zatem, że zostaną opracowane nowe rozporządzenia. Jednym z nich jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (DzU nr 101, poz. 686), które od 1 stycznia 2008 r. zastąpi Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (DzU nr 152, poz. 1737). Oznacza to, że posiadacze odpadów prowadzący ich ewidencję będą zobowiązani złożyć zbiorcze zestawienie danych za 2007 r. na nowym formularzu i - podobnie jak w poprzednich latach - przekazać je marszałkowi województwa w terminie do końca pierwszego kwartału 2008 r. Podobnie jak jeszcze obowiązujące, nowe rozporządzenie określa zakres informacji dotyczących składu i właściwości komunalnych osadów ściekowych oraz wzory dwóch formularzy: do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów (zwanego dalej zbiorczym zestawieniem danych...