Aby móc prowadzić działalność gospodarczą, często istotne jest posiadanie przez podmiot nieruchomości, w tym szczególnie posadowionych na nich budynków. Dlatego też przedsiębiorcy zainteresowani są nabywaniem nieruchomości nie tylko prywatnych, ale także należących do jednostek samorządu terytorialnego (JST). Zasady zbywania tych ostatnich są bardzo sformalizowane, a reguluje je Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2010 r. nr 102, poz. 651, ze zm. – u.g.n.).

Według tego aktu prawnego, sprzedaż nieruchomości albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste następuje w drodze przetargu lub bezprzetargowo.

Co istotne, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Powinien on być wywieszony przez 21 dni w siedzibie właściwego urzędu. Ponadto informację o umieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny, zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób, a także na stronach internetowych urzędu.

Warunki zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się w ogłoszeniu o przetargu, natomiast jeśli odbywa się to w formie bezprzetargowej – ustala się je w rokowaniach przeprowadzanych z nabywcą. Protokoły z obu postępowań stanowią podstawę do zawarcia umowy.

Trzy wyroki

W wyroku z 17 września 2010 r. (sygn. akt II CSK 146/10)...