Kolejnym wyzwaniem są występujące coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe, odczuwane szczególnie latem, gdy szczelne nawierzchnie nagrzewają się. Przy stale rosnącej liczbie dni upalnych w roku, brak roślin zacieniających wzdłuż ciągów pieszych sprawia, iż latem chodzenie w tym obszarze staje się bardzo niekomfortowe. Problemy te podejmuje Urząd Miejski Wrocławia w projekcie badawczym Grow Green, którego priorytetem jest adaptacja przestrzeni śródmiejskich do zmian klimatu. Jednym z ośmiu demonstratorów jest ul. I. Daszyńskiego na osiedlu Ołbin. Wzdłuż ulicy wkomponowano różnorodne formy zieleni: skwery, szpalery, ogrody frontowe i nasadzenia soliterowe akcentujące strefy wejściowe zespołów urbanistycznych. Standard urbanistyczny realizowany w II poł. XIX w. uwzględniał pasy drogowe z szerokimi chodnikami, lecz nie przewidywał miejsca dla zieleni. Kolejne kwartały zabudowy, wznoszone na początku XX w., w południowej części mają cofnięte pierzeje, co pozwoliło na lokowanie ogrodów frontowych i zieleni wysokiej w nasłonecznionej części pasa drogowego. W później budowanych partiach osiedla widać liczniejsze ogrody frontowe, układy drzew oraz zawężanie traktu jezdnego.  Obecnie w najstarszej, zachodniej części ul. I. Daszyńskiego, szerokie ciągi piesze zamieniły się w miejsca do parkowania, a przez brak zieleni przestrzeń ta odbierana jest jako najmniej przyjazna. Ten fragment ulicy uznano za najbardziej wymagający zmiany i zintensyfikowano działania mające na celu próbę adaptacji przestrzeni do zmian klimatu. Projekt zielonej...