Zmiana adresata i treści decyzji przy usuwaniu odpadów

Zmiany w przepisach Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2019 r. poz. 701, ze zm., dalej jako u.o.), wprowadzone Ustawą z 19 lipca 2019 r. nowelizującą ustawę o odpadach (DzU z 2019 r. poz. 1579, ze zm.), dotyczą m.in. tzw. usuwania odpadów (rozdz. 8 w dziale II u.o.). Zmiany te poddane zostały analizie w poprzednich numerach „Przeglądu Komunalnego”, poniżej temat jest kontynuowany.

Podmiotem zobowiązanym do usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, co do zasady, jest posiadacz odpadów (art. 26 ust. 1 u.o.), co było analizowane w ubiegłym miesiącu.

Idea odpowiedzialności solidarnej

Nowe przepisy zawarte w art. 26 ust. 3a-3c zakładają, po pierwsze, że adresatem decyzji z art. 26 ust. 1 ma być nie tylko ostatni posiadacz odpadów (czyli ten, który je zgromadził w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym), ale także wszyscy poprzedni posiadacze tych odpadów, a więc również wytwórca jako tzw. posiadacz pierwotny. Po drugie, wszyscy adresaci decyzji za jej realizację mają odpowiadać w sposób solidarny, co oznacza, że organ może wszcząć postępowanie egzekucyjne w przypadku niewykonania decyzji wobec każdego z adresatów, czyli niejako wybrać adresata decyzji, uznanego przez organ za odpowiedzialnego za wykonanie obowiązku usunięcia. Założenie to...