Wraz z rokiem 2018 w życie weszła ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Oprócz wielu innych zmian i reform fakt ten oznacza także zmianę systemu opłat dotyczących wód opadowych i roztopowych, czyli tzw. deszczówki. 

Jak się wydaje, zmiany w tym zakresie wymuszą na samorządach działania zmierzające ku znalezieniu nowych sposobów pozyskiwania środków na ten cel. Zmiana definicji ścieków W kontekście omawiania problematyki wód opadowych i roztopowych wyjść należy od przypomnienia, iż  24 sierpnia 2017 r. modyfikacji uległa definicja ścieków. Powyższa zmiana była pokłosiem wejścia w życie przepisu art. 494 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, dalej także: Pw), wprowadzającego zmiany do ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 328 ze zm., dalej: uzzw).  Zgodnie z nowym brzmieniem omawianego przepisu definicja ścieków nie obejmuje już wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów.  Dodatkowo trzeba także zwrócić uwagę na definicję taryfy, zawartą w art. 2 pkt 12 uzzw, zgodnie z którą taryfa jest...