Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący zakłady, których działalność może być przyczyną wystąpienia awarii, a także transportujący odpady niebezpieczne oraz organy administracji są obowiązani do ochrony środowiska przed awariami. Taka ochrona środowiska polegać ma na zapobieganiu zdarzeniom mogącym powodować awarię, a gdy ona wystąpi, na ograniczaniu jej skutków dla ludzi i środowiska. Powyższe obowiązki nałożone zostały wprost przez przepisy Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska („P.o.ś.”).

Zgodnie z P.o.ś., poważną awarią (w ustawie dalej zwaną „awarią”) możemy nazwać zdarzenie (w szczególności emisję, pożar lub eksplozję), które powstało w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Za poważną awarię przemysłową rozumie się zaś poważną awarię w zakładzie.

Poważna awaria w świetle prawa

Termin poważnej awarii występuje również w innych obowiązujących ustawach, m.in. o Inspekcji Ochrony Środowiska, o ochronie przeciwpożarowej, o Państwowej Straży Pożarnej czy o stanie klęski żywiołowej. Przepisy te jednak nie są ze sobą s...