Od początku roku nastąpiły zmiany w ustawie o odpadach. dotyczące instytucji prawnej „utraty statusu odpadów”.

Analiza poniższa jest kontynuacją rozważań z poprzednich numerów „Przeglądu Komunalnego”, dotyczących zmian wprowadzonych do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2021 r. poz. 779, ze zm.; dalej jako u.o.), obowiązujących od początku stycznia br., a wynikających przede wszystkim z Ustawy z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2021 r. poz. 2151). 

Zmiany wprowadzane 1 stycznia 2022 r. do u.o., dotyczące instytucji utraty statusu odpadu, oparły się na następującym założeniu – stwierdzenie uznania utraty statusu odpadu jest możliwe przy spełnieniu warunków ogólnych określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz, zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 pkt 2, wymagań szczegółowych wynikających z prawa unijnego albo krajowego rozporządzenia wykonawczego, czyli aktów o charakterze powszechnie obowiązującym. A przy niewydaniu takich aktów – wymagań wynikających z indywidualnych warunków określonych w decyzji administracyjnej (zezwoleniu na przetwarzanie odpadów). Istotną nowością jest ten ostatni element, czyli możliwość indywidualnego określenia warunków utraty statusu dla ...