Gospodarka odpadami odgrywa kluczową rolę w państwowym systemie ochrony środowiska w Republice Czeskiej. System gospodarki odpadami funkcjonuje tam w oparciu o ustawodawstwo określające prawa i obowiązki gmin, przedsiębiorstw i obywateli. 

W niniejszym artykule przyjrzymy się podstawowym informacjom na temat systemu gospodarki odpadami w Czechach, jego mocnym i słabym stronom oraz aktualnym problemom, z jakimi borykają się południowi sąsiedzi Polski.

Podstawowe informacje 

Gospodarkę odpadami w Republice Czeskiej reguluje ustawa nr 541/2020 o odpadach1 oraz inne wynikające z niej regulacje prawne niższej rangi. Ustanawiają one prawa i obowiązki gmin, firm i osób fizycznych w zakresie gospodarki odpadami.

Kluczowymi elementami systemu gospodarki odpadami są:

  • segregacja odpadów, która polega na nałożeniu na obywateli obowiązku segregowania poszczególnych rodzajów odpadów (szkło, papier, tworzywa sztuczne, bioodpady itp.). Segregacja jest kluczem do efektywnego recyklingu i minimalizacji objętości zmieszanych odpadów komunalnych,
  • sieć zakładów unieszkodliwiania odpadów, którymi w Republice Czeskiej są instalacje komunalne, składowiska oraz spalarnie. Czeski system respektuje zasady unijnej hierarchii sposobów postępowania z&n...