Komisja Europejska 9 lutego br. poinformowała o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa 91/271/EWG). Według KE Polska powinna spełniać wymogi dyrektywy od 2015 r.

W dyrektywie tej zobowiązano państwa członkowskie do odpowiedniego odbierania i oczyszczania ścieków w aglomeracjach miejskich (miastach, miejscowościach i terenach zamieszkałych), aby eliminować lub ograniczać w ten sposób wszystkie niepożądane skutki, jakie się wiążą z uwalnianiem ścieków do jednolitych części wód.

„W Europejskim Zielonym Ładzie określono dążenie UE do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń. Prawo UE, takie jak dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, dlatego jego pełne wdrożenie przez państwa członkowskie ma zasadnicze znaczenie” – czytamy w informacji Komisji Europejskiej.

Zdaniem Komisji ponad 1 tys. aglomeracji w Polsce nie posiada systemu zbierania ścieków komunalnych, co oznacza, że ścieki są odprowadzane bezpośrednio do rzek, mórz lub jezior bez oczyszczania. Ścieki powinny być kierowane do oczyszczalni ścieków przed ich odprowadzeniem. Ponadto w 415 aglomeracjach, w których ścieki są o...