Kwestia magazynowania odpadów budzi ostatnio szereg kontrowersji. Ich reperkusją są liczne zmiany przepisów, wprowadzone w ostatnich trzech latach. Zmiany te wprowadzają regulacje coraz bardziej kazuistyczne, czego konsekwencją jest konieczność dokonywania kolejnych zmian wyjaśniających, a te powodują następne wątpliwości. 

Na początek warto przypomnieć, że regulacje prawne odnoszące się do magazynowania odpadów zawarte są przede wszystkim w ustawie o odpadach (Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – t.j. DzU z 2021 r. poz. 779, z późn. zm., dalej jako u.o.). Obejmują one definicję samego pojęcia, zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 5, następnie ustalenie ogólnych, czyli wynikających bezpośrednio z ustawy i, oczywiście, także bezpośrednio wiążących wymagań dotyczących prowadzenia magazynowania, zawartych w rozdziale 7 w dziale I u.o., oraz z wydanego na podstawie przepisów tegoż rozdziału przepisów wykonawczych (w szczególności chodzi o Rozporządzenie Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów – DzU z 2020 r. poz. 1742, dalej jako rozp. 11/09/20). Kolejnym dookreśleniem wymagań są wymagania szczegółowe, ustalane na podstawie przepisów ustawowych zawartych w rozdziale 1 działu IV u.o. w ...