Kluczowym do określenia, czy jednym pozwoleniem zintegrowanym można objąć kilka instalacji naraz, jest prawidłowe zdefiniowanie pojęcia „zakład”.

Na wstępie przypomnieć należałoby, że zgodnie z przepisami Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. DzU z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm., dalej jako P.o.ś.) pozwolenie zintegrowane jest specyficznym rodzajem tzw. pozwolenia emisyjnego (zgody na emisję z instalacji), wymaganym dla konkretnej instalacji, „(…) której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości” (art. 201 ust. 1 P.o.ś.). 

Treść pozwolenia

Instalacje uznane za spełniające te kryteria zostały wskazane na liście zawartej obecnie w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (DzU z 2014 r. poz. 1169). Ustawa P.o.ś. przewiduje także, że w treści pozwolenia dotyczącego danej instalacji powinny znaleźć się, poza postanowieniami dotyczącymi zgody na emisję (określającymi warunki emisji na zasadach określonych dla pozwoleń na emisję gazów i&n...