Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w kwietniu br. stwierdził nieważność zaskarżonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisów dotyczących wynajmowania lokali komunalnych w Gąbinie (woj. mazowieckie). Wyrok będzie miał duży wpływ na funkcjonowanie mieszkań komunalnych w całej Polsce.

Zdaniem Sądu, władze Gąbina usiłowały wprowadzić politykę dotyczącą mieszkań komunalnych, która prowadziła do wyłączenia określonych grup mieszkańców gminy z możliwości ubiegania się o pomoc mieszkaniową. Dodatkowo wprowadzały w błąd mieszkańców gminy co do możliwości zaskarżenia odmowy udzielenia pomocy mieszkaniowej1.

Ustawowe kompetencje rady gminy

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie praw lokatorów2, rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel. 

Zasady te powinny określać w szczególności: 

  • wysokość dochodu gospodarstwa domowego, uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu,
  • ...