Po niemal 20 latach od wejścia do struktur Unii Europejskiej prawie 1,3 tys. aglomeracji ściekowych w Polsce nie spełnia wymogów dyrektywy ściekowej, która zobowiązuje nas do skanalizowania aglomeracji ściekowych na poziomie 98% (Dyrektywa Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych). Aby to osiągnąć, trwają prace nad VI aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych wraz z informacją o aglomeracjach i ich planach inwestycyjnych. Być może dzięki temu Polsce uda się uniknąć olbrzymich kar finansowych za przekroczenie terminu realizacji dyrektywy.

Polska przyjęła zobowiązania do wypełnienia dyrektywy ściekowej, wchodząc do UE. Realizacja wytycznych dokumentu nie przebiega terminowo i dlatego Komisja Europejska wystąpiła przeciwko Polsce. Postępowanie w tej sprawie jest na etapie uzasadnionej opinii.

– Głównym zarzutem jest brak dostosowania wyznaczanych przez jednostki samorządu terytorialnego aglomeracji wodno-ściekowych do wymaganego prawem europejskim poziomu ich skanalizowania, tj. do 98% równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji, bez względu na ich wielkość – informuje Ministerstwo Infrastruktury.

Brak zgodności

Przyczyną braku zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy jest złe wyznaczenie jej obszaru, granic i nieprawidłowe zaplanowani...