21 maja 2008 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne listy nowych projektów indywidualnych proponowanych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Konsultacje potrwają przez miesiąc.

Zgodnie z zapisem Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, odnoszącym się do możliwości aktualizacji listy projektów indywidualnych realizowanych w ramach krajowych programów operacyjnych w terminie do dnia 31 lipca (zgodnie z pkt. 17 Wytycznych), a także z uwagi na fakt, iż przeprowadzona w styczniu 2008 roku weryfikacja list projektów indywidualnych dla krajowych programów operacyjnych dotyczyła wyłącznie przeglądu ww. list, bez możliwości wpisywania na listy nowych propozycji inwestycji, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko podjęła decyzję o weryfikacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Weryfikacja listy projektów indywidualnych obejmuje swym zakresem aktualizację projektów umieszczonych na dotychczas obowiązującej liście lub/i możliwość wpisania na listę nowych propozycji przedsięwzięć. Uwzględniając te uwarunkowania instytucje pośredniczące przedłożyły Instytucji Zarządzającej propozycje zaktualizowanej listy projektów indywidualnych. Z uwagi na fakt, iż instytucje pośredniczące dla sektorów środowiska oraz transportu zaproponowały do umieszczenia na liście nowe projekty, podjęto decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych tych propozycji.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat nowych projektów indywidualnych proponowanych do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych mogą dotyczyć wyłącznie tych działań, dla których zaproponowano rozszerzenie listy o nowe projekty. W związku z faktem, iż propozycje nowych projektów obejmują swym zakresem listę w ramach działań: 5.3 Opracowanie planów ochrony, 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej , 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T, 7.1 Rozwój transportu kolejowego, 7.2 Rozwój transportu morskiego, 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych oraz 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T, to opinie i uwagi nie mogą wykraczać poza obszar tematyczny ww. działań.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj