Powołano międzyresortowy zespół ds. wspierania konkurencyjności gospodarki polskiej – poinformowało w środę Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Jak napisał na Twitterze resort, minister rozwoju i technologii Piotr Nowak powołał w środę międzyresortowy zespół ds. wspierania konkurencyjności gospodarki polskiej. “Jego zadaniem będzie monitorowanie szans i zagrożeń oraz proponowanie rozwiązań dla rozwoju innowacyjnej i przyjaznej przedsiębiorcom Polski” – czytamy.

Zadania nowopowstałego zespołu ds. wspierania konkurencyjności gospodarki 

Do zadań zespołu, jak wskazano w zarządzeniu ministra rozwoju należy identyfikacja krótko i długookresowych zagrożeń oraz barier dla rozwoju konkurencyjności gospodarki polskiej; wskazywanie rozwiązań służących wzmocnieniu konkurencyjności ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu zwiększanie odporności gospodarki (m.in. zapewnienie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw, bezpieczeństwa surowcowego, cyfrowego oraz efektywnego gospodarowania zasobami); identyfikacja branż perspektywicznych i proponowanie mechanizmów wspierających ich rozwój; promowanie i integrowanie rozwiązań mających na celu wspieranie innowacyjności gospodarki; opiniowanie regulacji dotyczących działalności gospodarczej z punktu widzenia ich wpływu na konkurencyjność gospodarki.

Z budżetu państwa

Napisano, że wydatki związane z działalnością zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, a udział w pracach zespołu jest nieodpłatny.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czytaj więcej

Skomentuj