Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Prezydent Witold Wróblewski przekazał przewodniczącemu Rady Miejskiej Antoniemu Czyżykowi projekt budżetu miasta na rok 2022. Dokument został również przekazany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

– Nie ukrywam, że skonstruowanie przyszłorocznego budżetu było bardzo trudne, z uwagi na zmniejszenie dochodów i obciążenia, jakie przerzucił na samorządy rząd wprowadzonymi reformami. Ten problem dotyczy niestety większości samorządów w Polsce. Z tytułu wprowadzenia Polskiego Ładu Elbląg straci 43 mln zł dochodów własnych. Ubytek ten rząd planuje zrekompensować jedynie w wysokości 19 mln zł jednorazową subwencją. Jest to więc znaczne ograniczenie możliwości rozwojowych miasta – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Priorytetem rozpoczęte inwestycje i te z dofinansowaniem

Budżet Elbląga na rok przyszły wynosi 748 574 069 zł. Planowane dochody wynoszą 720 677 195 zł, wydatki – 743 574 069 zł, z czego na inwestycje przewidziano kwotę 62.374.157. Tak jak w latach ubiegłych priorytetem będą zadania rozpoczęte oraz te, które uzyskają dofinansowanie zewnętrzne. Nadwyżka operacyjna wynosi 1 949 196 zł.

Wykup obligacji

5 mln zł. przeznaczonych będzie na wykup obligacji z lat poprzednich. Planowany dług Miasta na dz. 31.12.2022 z tyt. zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji to 297 720 000 zł, co stanowi 41,31%, przy maksymalnym 60% wskaźniku długu.

Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu odbędzie się podczas grudniowej sesji. Poprzedzona ona będzie debatą budżetową oraz pracami w komisjach stałych Rady Miejskiej.

Czytaj więcej

Skomentuj