W kępińskim ratuszu odbyło się spotkanie dotyczące systemu gospodarowania odpadami w południowej Wielkopolsce.

Wzięli w nim udział: członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Arkadiusz Błochowiak, dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Hanna Grunt, wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatów kępińskiego i ostrzeszowskiego oraz niektórych gmin dolnośląskich (Syców, Dziadowa Kłoda, Międzybórz).

Sejmik Województwa Wielkopolskiego pracuje obecnie nad nowelizacją wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Dokument ten opiera się m.in. na założeniu, że gmina jest zbyt małą jednostką, aby w sposób kompleksowy zająć się odpadami i dlatego gospodarowanie odpadami organizowane będzie w coraz większym stopniu na szczeblu ponadgminnym. Będzie to związane z budową zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO) o znaczeniu regionalnym. W skład takiego zakładu wchodziłaby m.in. sortownia odpadów (pozwalająca na wydzielenie frakcji nadających się do odzysku), kompostownia (pozwalająca na utylizację odpadów podatnych na biologiczny rozkład) oraz składowisko tzw. balastu, który będzie trafiał na składowisko. Plan przewiduje budowę 14 takich zakładów w województwie wielkopolskim. Biorąc pod uwagę czynniki logistyczne (np. długość transportu), uwarunkowania przyrodnicze, plan zamykania istniejących składowisk i inne czynniki założono, że na obszarze powiatów: kępińskiego, ostrzeszowskiego, ostrowskiego i krotoszyńskiego powinny powstać 1-2 zakłady zagospodarowania odpadów. Rozważane są m.in. takie lokalizacje, jak Koźmin, okolice Ostrowa Wielkopolskiego i tereny na północ od Olszowy w gminie Kępno. Uczestnicy kępińskiego spotkania pozytywnie ocenili pomysł budowy zakładu zagospodarowania odpadów w gminie Kępno. Podkreślano takie czynniki, jak: uregulowany stan prawny nieruchomości (własność gminna), dogodne połączenia drogowe (sąsiedztwo dróg nr 8 i 11), istniejącą asfaltową drogę dojazdową oraz przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki odpadami. Wartość kosztorysowa takiego zakładu wyceniana jest na ok. 62 mln zł, a zatrudniałby on kilkadziesiąt osób. Wolę przyłączenia się do tego przedsięwzięcia zadeklarowały niektóre gminy z terenu powiatu oleśnickiego – Syców, Dziadowa Kłoda, Międzybórz.

Ostateczną decyzję w sprawie zakładu zagospodarowania odpadów dla południowych rubieży Wielkopolski Sejmik Województwa podejmie najprawdopodobniej w lutym 2008 r.

źródło: www.um.kepno.pl

Czytaj więcej

Skomentuj