Ministerstwo Środowiska chce podwyższenia górną stawkę opłaty za składowanie odpadów. Zgodnie z założeniami do nowej ustawy o odpadach ma ona wynieść 400 zł.

Taka informacja znalazła się w odpowiedzi wiceministra środowiska Bernarda Błaszczyka na interpelację posła Stanisława Szweda dotyczące przejęcia przez rady gmin obowiązków w zakresie odbierania i unieszkodliwienia odpadów komunalnych oraz wprowadzeniu tzw. podatku śmieciowego.

Wiceminister Błaszczyk poinformował, że w resorcie  środowiska prowadzone są prace nad projektem założeń do projektu ustawy o odpadach, która będzie stanowić transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy mające na celu poprawę stanu gospodarki odpadami.

"W założeniach tych zostały zawarte kwestie dotyczące m.in. opłat za składowanie odpadów jako jeden z najważniejszych instrumentów wpływających na stymulowanie działań w zakresie odzysku. Zgodnie z tymi założeniami planowana jest zmiana funkcjonowania obecnego systemu opłat, w tym określenie górnej stawki opłaty za składowanie w wysokości 400 zł za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku" – czytamy w odpowiedzi na interpelację. Zdaniem Błaszczyka tak wysoka opłata powinna determinować szukanie innych metod zagospodarowania odpadów niż ich składowanie.

"W moim przekonaniu obecny system zagospodarowania odpadów komunalnych nie jest efektywny, co potwierdza również stan środowiska w tym zakresie – obecnie ok. 90% odpadów  komunalnych deponowanych jest na składowiskach" – twierdzi Błaszczyk. Jego zdaniem zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kierunku przekazania gminie praw  do dysponowania strumieniem odpadów komunalnych pozwoli w pełni objąć jednolitym systemem wszystkich mieszkańców gminy. "Ponadto wskazanie  jednego podmiotu – gminy jako odpowiedzialnego za tworzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów komunalnych, jest w moim przekonaniu zapewnieniem realizacji zobowiązań Polski wobec celów określonych przepisami prawa Unii Europejskiej" – przekonuje Błaszczyk.

"Uzasadnione jest również ustalenie obowiązku wnoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta byłaby ustalona na podstawie ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i pokrywałaby koszty związane z odbiorem, transportem oraz odpowiednim unieszkodliwieniem odpadów komunalnych, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązującej hierarchii postępowania z odpadami. Należy również podkreślić, że opłata za selektywnie zebrane odpady komunalne byłaby niższa, co powinno wpłynąć na zwiększenie segregacji odpadów komunalnych u źródła" – czytamy w odpowiedzi na interpelację. 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj