W lipcu 2010 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji.

Wysokość alokacji środków dla tego naboru jest uzależniona od wielkości wpływów pochodzących ze sprzedaży przez Polskę jednostek przyznanej emisji (Assigned Amount Units; AAU) w ramach handlu jednostkami AAU prowadzonego na podstawie art. 17 Protokołu z Kioto.

Biogazownie rolnicze:
Planuje się udzielanie dofinansowania w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek AAU lub z innych środków NFOŚiGW, a także w formie pożyczki, stanowiącej do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Koszt całkowity przedsięwzięcia musi przewyższać 10 mln zł.

Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę:
Planuje się udzielanie dofinansowania w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek AAU lub z innych środków NFOŚiGW, a także w formie pożyczki, stanowiącej do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Koszt całkowity przedsięwzięcia musi przewyższać 2 mln zł.

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych:
Wysokość dotacji: 200 zł za każdy kW przyłączonej mocy ze źródeł wiatrowej energii odnawialnej, lecz nie wiecej niż 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Koszt całkowity przedsięwzięcia musi przewyższać 50 mln zł.

źródło: nfosigw.gov.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj