Zakończyła się procedura oceny wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ramach naboru złożono 78 wniosków na kwotę dofinansowania 1 290 393,00 zł. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu do oceny wniosków według kryteriów selekcji zostały zakwalifikowane 72 wnioski.

Przypominamy, że koncepcja przygotowania lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej, nawiązujących do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej powstała w 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki. Pomysł oparto na funkcjonującym od 2008 r. europejskim „Porozumieniu burmistrzów”, firmowanym przez Komisję Europejską dobrowolnym zrzeszeniu gmin deklarujących realizację celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej na poziomie lokalnym (realizacja pakietu 3 x 20).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy (lub kilku gmin) w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. Powinny one być: konkretnie określone, mierzalne, ambitne, realne i określone w czasie. Głównym celem PGN jest ograniczenie emisji i musi być on jasno i mierzalnie zdefiniowany (w postaci względnej lub bezwzględnej).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj