W Żarach (woj. lubuskie) powstała stacjonarna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Ogólny koszt utworzenia i wyposażenia stacji wyniósł 652 tys. zł.

Koszty wyposażenia sfinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Koszty niezbędnej infrastruktury sfinansowano z budżetu Urzędu Miasta Żary.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wniósł wkład finansowy w budowę stacji m.in. w postaci kontenera, ponadto Inspektorat miał również wkład niematerialny w postaci skonfigurowania wyposażenia stacji, przeprowadzenia przetargu oraz udziału w jej uruchomieniu. WIOŚ ponosi także koszty związane z eksploatacją stacji funkcjonującej w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym również okresowych dojazdów w celu kalibracji i konserwacji urządzeń.

Stacja wyposażona jest w analizatory gazowe, które w sposób ciągły badają stężenie w powietrzu następujących substancji: tlenek węgla, ozon, dwutlenek siarki, tlenki azotu. Ponadto stacja wyposażona jest w niskoprzepływowy pobornik służący do poboru pyłu zawieszonego PM10 (średnica ziaren <10 μm), dzięki czemu badane są stężenia 24-godzinne pyłu PM10 oraz zawartość metali ciężkich (arsenu, niklu, kadmu, ołowiu) i benzo(a)pirenu w pyle. Stacja wyposażona jest również w aspirator do pobierania próbek gazowych zanieczyszczeń powietrza, umożliwiający m.in. badanie stężenia formaldehydu w powietrzu. W br. przeprowadzone zostaną wstępne badania stężenia formaldehydu w powietrzu, obejmujące cykl pomiarów dobowych w ciągu jednego pełnego tygodnia. Począwszy od stycznia 2013 r. pomiary formaldehydu będą prowadzane cyklicznie w okresie całego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem warunków pogodowych i charakteru funkcjonowania głównych źródeł emisji.

Oprócz wymienionej aparatury stacja zaopatrzona jest w panel meteo pozwalający na gromadzenie danych meteorologicznych takich jak prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne i temperatura.

Uruchomienie stacji i przyłączenie jej do istniejącej sieci monitoringu powietrza umożliwia uzyskanie pełniejszych wyników badań monitoringowych w woj. lubuskim, stanowiących podstawę oceny stanu środowiska i zmian w nim zachodzących. Wyniki te są jednocześnie źródłem informacji dla potrzeb planowania inwestycji, zarządzania środowiskiem, opracowywania planów rozwoju, programów ochronnych, programów naprawczych itp. Pozyskiwane wyniki badań służą informowaniu społeczeństwa o stanie środowiska i ewentualnych zagrożeniach z tym związanych. Są one także wykorzystywane do celów dydaktycznych i naukowych. Dzięki automatycznemu systemowi zbierania danych możliwe jest udostępnianie bieżących danych o jakości powietrza na stronie internetowej WIOŚ w Zielonej Górze: www.zgora.pios.gov.pl.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj