Wypracowanie nowych norm kształcenia zawodowego w zakresie recyklingu elektroodpadów jest celem międzynarodowego projektu EwasteR. Spotkanie w ramach tego międzynarodowego projektu odbyło się 8 grudnia 2015 r. w Warszawie.

Na rynku pojawiają się wciąż nowe urządzenia elektroniczne, a ich sprawne funkcjonowanie obliczone jest na kilka sezonów, by użytkownicy swobodnie mogli podążać za coraz bardziej zaawansowanymi technologiami czy modą. Sytuacja ta powoduje, że problem elektroodpadów, ich zagospodarowania i recyklingu staje się coraz bardziej istotny.

Specyficzny rynek

Recykling elektroodpadów jest specyficznym obszarem gospodarki odpadami. W ostatnich latach jego rozwój w krajach Unii Europejskiej zdynamizowała dyrektywa WEEE, która nałożyła na kraje UE rygorystyczne cele w zakresie osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu.

W celu efektywnego gospodarowania elektroodpadami wykrystalizowała się potrzeba uspójnienia podejścia do tego problemu oraz wspólnego uznawania kwalifikacji menedżerów i pozostałych pracowników tego sektora w zakresie recyklingu WEEE. Obecnie w poszczególnych krajach Wspólnoty funkcjonują zróżnicowane systemy kształcenia specjalistów ds. recyklingu e-odpadów i nie są one dostosowane do zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) oraz założeń systemu ECVET.

EwasteR

Projekt ma na celu wypracowanie nowych norm kształcenia zawodowego w zakresie recyklingu elektroodpadów. Podczas spotkania w Warszawie eksperci branży zapoznali się z założeniami konceptu i dyskutowali o sytuacji branży recyklingowej w Polsce. Wykazano kilka głównych obszarów, które powinny być przedmiotem szczególnej uwagi w najbliższych latach:

– szkolnictwo zawodowe w zakresie kształcenia i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych z zakresu recyklingu, w tym odzyskiwania elektroodpadów i bezpiecznego unieszkodliwiania;
– kształcenie praktyczne poprzez kontakt z praktykami i staże uczniów w zakładach recyklingowych;
– zwrócenie uwagi na to, że problem recyklingu wpływa na wiele branży, w tym branżę spedycyjną;
– konsolidacja i specjalizacja w branży recyklingowej w Polsce ;
– ujednolicenie standardów dot. recyklingu elektroodpadów.

Głównym celem projektu EwasteR jest opracowanie i ustanowienie nowego, wysokiej jakości interdyscyplinarnego programu nauczania w zakresie recyklingu e-odpadów i skutecznego zarządzania tym sektorem gospodarki w Unii Europejskiej. Podstawą programu ma być stworzenie powiązań pomiędzy fazą produkcji sprzętu a fazą jego utylizacji, m.in. poprzez wykształcenie kadr, rozwój ich potencjału i mobilności.

Partnerami projektu w Polsce są Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, Instytut Badań Edukacyjnych oraz Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Czytaj więcej

Skomentuj