Kraków przystępuje do realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej „Zdrowy oddech” skierowanej do gimnazjalistów i współfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W czerwcu organizatorzy wybrali 20 szkół, które wezmą udział w projekcie. Każde z tych gimnazjów wytypuje 5-osobową grupę uczestników prowadzoną przez nauczyciela. Rekrutacja potrwa do 4 września.

Projekt “Zdrowy oddech” ma charakter pilotażowy, a jego celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na kwestie związane z edukacją ekologiczną, kształcenie i wychowanie w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego, zachęcenie do zaangażowania się w działania związane z ochroną powietrza i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan otaczającego środowiska.

Projekt składa się z trzech elementów:

  1. Wykłady, warsztaty i laboratoria odbywać się będą w Zespole Szkół Chemicznych, swoim zakresem obejmą tematykę: budowa atmosfery, energia słoneczna i odnawialne źródła energii, gry dydaktyczne z zastosowanie TIK, badanie jakości powietrza z użyciem roślin wskaźnikowych, badanie  zawartości tlenków w powietrzu metodą instrumentalną, badanie obecności pyłów i ozonu w powietrzu oraz badanie wpływu powietrza na różne materiały. W ramach projektu przewidziano także wycieczkę do stacji pomiaru powietrza.
  2. Konkurs fotograficzno-dziennikarski  koordynowany przez MDK Fort 49 „Krzesławice”. Będzie prowadzony w dwóch kategoriach: indywidualnej (fotografia) i zespołowej (forma dziennikarska ze zdjęciami) – grupa uczniów z danej szkoły licząca max. 5 osób. Dotyczył będzie wizualizacji problemów związanych z jakością powietrza oraz postaw prospołecznych w tym zakresie.
  3. Kampania informacyjno-promocyjna mająca na uwadze zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz wskazanie odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za działania człowieka wobec środowiska.

Więcej informacji TUTAJ.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj