Michał Kurtyka pokieruje nowym resortem. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma skupiać sprawy związane z klimatem, polityką energetyczną, ale także ochroną przyrody i gospodarką wodną. Jakimi sprawami będą zajmowały się inne ministerstwa?

W Dzienniku Ustaw ukazało się już rozporządzenia premiera, które przyporządkowały działy konkretnym ministrom. W wyniku rekonstrukcji rządu liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Część została zlikwidowana, a zakres ich kompetencji został podzielony na nowe lub istniejące resorty.

Cyfryzacją pokieruje premier

Zgodnie z rozporządzeniem Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, a jego obsługę zapewnia Kancelaria Premiera. Minister sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działami administracji rządowej: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna. W zakresie działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w zakresie działu kultura fizyczna – Ministerstwo Sportu. Minister sprawuje nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działami administracji rządowej:

 • budownictwo,
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
 • gospodarka,
 • turystyka,
 • praca.

Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: Główny Geodeta Kraju, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego; Prezes Głównego Urzędu Miar; Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działami administracji rządowej:

 • budżet,
 • finanse publiczne,
 • instytucje finansowe,
 • rozwój regionalny.

W zakresie działów budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Finansów, a w zakresie działu rozwój regionalny – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej; dyrektorzy izb administracji skarbowej i naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kieruje działami administracji rządowej:

 • rolnictwo, rozwój wsi,
 • rynki rolne.

Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Lekarz Weterynarii, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, kieruje działami administracji rządowej:

 • rodzina,
 • zabezpieczenie społeczne.

Ministrowi podlega Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zadania trzech resortów dla nowego ministerstwa

Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej:

 • łączność,
 • transport,
 • żegluga śródlądowa,
 • gospodarka morska,
 • rybołówstwo.

Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego.

MI przejął więc część obowiązków (żegluga śródlądowa, gospodarka morska, rybołówstwo) zlikwidowanego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Inne z dotychczasowych zadań MGMiŻŚ trafi do nowo utworzonego resortu klimatu i środowiska.

Minister Klimatu i Środowiska pokieruje działami administracji rządowej:

 • energia,
 • gospodarka wodna,
 • klimat,
 • środowisko.

Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Czytaj więcej

Skomentuj