W urzędzie marszałkowskim województwa opolskiego podpisano umowy z beneficjentami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Do realizacji w tym działaniu zatwierdzono 51 projektów, a wartość przyznanej pomocy to 120 238 324 zł.

Umowy z marszałkiem Józefem Sebestą i członkiem Zarządu Województwa Tomaszem Kostusiem podpisali beneficjenci, którzy składali projekty dotyczące poprawy infrastruktury w dziedzinie zaopatrzenia w wodę oraz systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Marszałek, otwierając spotkanie z beneficjentami powiedział, że liczba złożonych wniosków – w sumie było ich 52 – jest wyrazem dużej aktywności gmin w staraniach o fundusze europejskie.

Przyznane pieniądze przyczynią się znacząco do poprawy życia na opolskich wsiach, poprzez poprawę ich infrastruktury technicznej. Przyszłe efekty projektów to m.in. 359 km sieci kanalizacyjnych, 96 km sieci wodociągowych, 496 oczyszczalni ścieków w tym 492 przydomowe, 1 089 przepompowni, stacja uzdatniania wody, wóz asenizacyjny z funkcją WUKO. To nie odstania szansa na uzyskanie pieniędzy na takie działania – na czwarty kwartał tego roku zapowiedziano kolejny nabór wniosków na pozostałą w tym działaniu PROW kwotę około 23 mln zł.

Wcześniej, już w grudniu zostały podpisane pierwsze umowy z beneficjentami działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, dotyczące zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii odnawialnej – było to w sumie 10 umów na kwotę około 1,4 mln zł. 

źródło: umwo.opole.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj