8 października podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie – Etap I”.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w wysokości 14,6 mln zł, co stanowi 19,81% kwoty wydatków kwalifikowanych.

Przedsięwzięcie obejmuje szeroki zakres działań inwestycyjnych zmierzających do uporządkowania sposobu odwodnienia terenu oraz uporządkowania systemu kanalizacji deszczowej w Sopocie. W ramach czterech zadań projektu zostaną wykonane następujące obiekty i urządzenia:
– Zadanie 1 Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej – układ „A” oraz układ „ B”. Zadanie polega na ujęciu wód potoków w dwa układy zbiorcze i skierowanie ich w głąb Zatoki Gdańskiej na odległość 345-375 m;
– Zadanie 2 Budowa otwartego zbiornika retencyjnego „Okrzei” o pojemności 1 325 m³ na Potoku Karlikowskim w rejonie ulic Karlikowskiej i Okrzei;
– Zadanie 3 Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w ul. Piastów o pojemności 136 m³;
– Zadanie 4 Montaż 32 szt. urządzeń podczyszczających wody opadowe, które zainstalowane będą na kanałach deszczowych przed wylotami sopockich potoków.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych oraz minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych.

źródło: sopot.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj