50 milionów euro – to wysokość unijnego dofinansowania m.in. na rekultywację terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo. Ministerstwo Środowiska ogłosiło kolejny konkurs z Programu Infrastruktura i Środowisko.

POIiŚ to najważniejsze źródło finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce. Wnioski można składać od 28 listopada 2011 r. do 16 stycznia 2012 r. do: Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To instytucje, które zajmują się m.in. obsługą aplikacji, które składają instytucje sięgające po unijne pieniądze na projekty  z gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej. Do ich zadań należy m.in. przekazywanie środków unijnych, rozliczanie i nadzorowanie realizacji inwestycji oraz udzielanie niskooprocentowanych pożyczek.

Unijne dotacje są udzielane tylko wtedy, gdy wnioskodawca posiada tzw. wkład własny. Tu z pomocą przychodzą krajowe fundusze ochrony środowiska. Fundusze zawarły łącznie 213 umów na zadania z gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Całkowity koszt projektów wdrażanych przez fundusze w ramach POIiŚ wynosi ponad 26 miliardów złotych.

Ogłoszenie o konkursie dotyczy naboru wniosków o dofinansowanie projektów z Programu Infrastruktura i Środowisko z działów: Gospodarka odpadami i ochrony powierzchni ziemi oraz Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl). Poziom współfinansowania projektów to maksymalnie 85 procent wartości wydatków kwalifikowanych projektu.                              

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, wojewodowie, Lasy Państwowe i wojsko. 

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj