Firma Air Products ogłosiła nowy zestaw zobowiązań stanowiących kontynuację strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Organizacja zobowiązała się do osiągnięcia neutralności węglowej do roku 2050, dlatego postanowiła rozszerzyć program zrównoważonego rozwoju „Jedna trzecia do ‘30”, początkowo obejmujący emisje z zakresu 1 i 2, oraz uwzględnić dodatkowo emisje z zakresu 3. W ciągu kolejnych pięciu lat Air Products przeznaczy co najmniej 4 mld dolarów na działania związane z przechodzeniem na czystą energię, a tym samym zwiększy swoje całkowite zaangażowanie finansowe w pionierskie dla branży projekty do roku 2027 do kwoty 15 mld dolarów.

– Nowe zobowiązania uzupełniają i wzmacniają naszą strategię rozwoju, polegającą na budowaniu działalności wokół korzyści dla klimatu i współpracy z klientami w drodze do realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. – powiedział prezes i dyrektor generalny Air Products, Seifi Ghasemi.

Realne plany transformacji

Osiągnięcie neutralności węglowej Air Products w odniesieniu do działań firmy do 2050 r., zbieżne z dążeniami społecznymi do zaprzestania emisji, jest możliwe dzięki wdrażaniu realnych planów transformacji, dotyczących zarówno nowych inwestycji, jak i zmian w obrębie istniejących obszarów działalności, włączając w to nisko- i bezemisyjną produkcję wodoru.

– Obserwujemy ogromny potencjał technologii wodorowych i wychwytywania dwutlenku węgla, a najwyższe w branży zaangażowanie kapitałowe w wysokości 15 mld dolarów stanowi kolejny dowód na to, że zrównoważony rozwój jest podstawą naszej działalności i dalszego wzrostu – dodał Ghasemi.

Air Products zamierza ponadto stale zwiększać wykorzystanie energii odnawialnej, a dodatkowo dokonać transformacji taboru około 2 tys. pojazdów ciężarowych, zamieniając je na auta o zerowej emisji zasilane ogniwami wodorowymi. Osiągnięcie założonych celów w tym zakresie będzie wymagało silnego wsparcia ze strony organów regulacyjnych i wypracowania rozwiązań prawnych, które przyczynią się do szybszego wdrażania istotnych technologii, co pozwoli osiągnąć tempo i skalę wymagane do zrealizowania założeń związanych z neutralnością węglową w przyszłości.

Science Based Targets Initiative

Zgodnie z podjętym zobowiązaniem uzyskania neutralności węglowej Air Products angażuje się w inicjatywę Science Based Targets Initiative (SBTi) – wiodącego na świecie projektu mobilizującego sektor prywatny do działań na rzecz klimatu. Z uwagi na fakt, że SBTi nie posiada obecnie wdrożonej metodologii dla sektora chemicznego, Air Products zostanie członkiem Eksperckiej Grupy Doradczej, której celem będzie opracowanie ramowych wskaźników dla branży. Uczestnictwo w ustaleniach z SBTi oraz zdefiniowanie jasnych wytycznych dla tego sektora to konieczne kroki w kierunku wdrożenia zobowiązań w odniesieniu do naukowo potwierdzonych celów.

Celem inicjatywy „Jedna trzecia do ‘30” jest zmniejszenie poziomu emisji z zakresu 3 o jedną trzecią do roku 2030, przyjmując 2015 r. jako punkt odniesienia. Działanie to gwarantuje przejrzystość, jasne zobowiązania oraz spójność z wcześniej ogłoszonym celem dotyczącym emisji z zakresu 1 i 2.

Uniknięcie emisji ponad 500 mln ton CO2e

Firma Air Products przeznaczyła dotychczas ponad 11 mld dolarów na bezemisyjne i niskoemisyjne projekty wodorowe napędzające transformację energetyczną. Przyszłe korzyści dla klimatu wynikające z rozwijanych obecnie projektów wodorowych, przy założeniu ich zastosowania na rynku pojazdów ciężarowych, oznaczać będą eliminację ponad 20 mln ton CO2 rocznie.

W całym okresie trwania tych projektów spodziewane jest uniknięcie emisji ponad 500 mln ton CO2e, co odpowiada poziomowi emisji generowanemu przez ponad 220 mld litrów oleju napędowego używanego do napędzania pojazdów ciężarowych. Korzyści te wykraczają poza emisje, jakie mogą uzyskać klienci firmy dzięki zastosowaniu obecnych produktów i technologii Air Products.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj