Lokalne inicjatywy służące ochronie i poprawie stanu środowiska będą mogły uzyskać dofinansowanie NFOŚiGW od 150 tys. do nawet 400 tys. zł.

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęła w tym tygodniu nowy program priorytetowy, skierowany do osób indywidualnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Program „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju” ma służyć poprawie stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej, przy zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Fundusz przeznaczy na ten cel 25 mln zł. Dotacje w wysokości od 150 tys. zł do 400 tys. zł będą mogły pokryć całość kosztów przedsięwzięcia.

Fundusz liczy, że w ramach programu uda się zrealizować co najmniej 900 lokalnych inicjatyw. Mają one w szczególności „rozwiązywać lokalne problemy środowiska naturalnego, tworzyć i wspierać lokalne partnerstwa i mechanizmy trwałej ochrony środowiska”. Chodzi tu m.in. o projekty ochrony zagrożonych gatunków i ekosystemów, przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających, zakładanie i pielęgnacja małych zbiorników wodnych, zakładanie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt a także rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich czy zieleńców.

– Polacy chętnie angażują się w lokalne inicjatywy w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, w jakim żyją. Przekonaliśmy się o tym, prowadząc program pilotażowy Inicjatywy Obywatelskie, w ramach którego zrealizowanych zostanie niemal pół tysiąca oddolnych inicjatyw. Dlatego teraz dedykujemy im odrębny program – mówi Dorota Zawadzka – Stępniak, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Pierwszy konkurs w ramach programu zostanie ogłoszony już we wrześniu, a nabór wniosków rozpocznie się w październiku. Przedsięwzięcie, które ma być dofinansowane, na etapie składania wniosku musi obejmować minimum 15 lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich. Według kryteriów NFOŚiGW za takie uznaje się te inicjatywy, które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy. Pomysły mogą realizować także organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.

Program będzie realizowany do końca 2023 roku.

Czytaj więcej

Skomentuj