31 sierpnia podpisano umowę pomiędzu WFOŚiGW w Katowicach a Zakładem Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej o dofinansowanie ze środków POIŚ budowę kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Biała i gmin powiatu bielskiego.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem ok. 270 tys. mieszkańców. Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 89 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi ponad 67 mln zł. Środki te wykorzystane zostaną do zbudowania nowoczesnego ponadregionalnego zakładu zagospodarowania odpadów, w tym m.in. sortowni, kompostowni, drugiego sektora składowiska odpadów, budynków zaplecza socjalnego i technicznego, punktów demontażu i przeróbki odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych, magazynu odpadów niebezpiecznych, infrastruktury techniczne, a także na rekultywację starego składowiska odpadów.

Spośród wszystkich wniosków, które wpłynęły do WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadań w ramach programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” osiem projektów otrzymało z Ministerstwa Środowiska jako Instytucji Pośredniczącej potwierdzenie o przyznaniu dofinansowania na łączną kwotę około 252 mln zł. Z czterema wnioskodawcami Wojewódzki Fundusz zawarł już umowy o wartości ponad 161 mln zł.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj