15 kwietnia rusza pierwszy budżet obywatelski realizowany na skalę regionu. Województwo małopolskie jest pierwszym, które będzie realizowało budżet obywatelski na tak szeroką skalę. Mieszkańcy sami zgłoszą, a następnie wybiorą do realizacji zadania za 6 mln zł. Zwycięskie projekty poznamy do 31 lipca.

Idea budżetu obywatelskiego w Polsce nie jest już nowością. Do tej pory inicjatywa była kojarzona z lokalnymi działaniami w skali dzielnicy lub miasta. W skali województwa budżet obywatelski wydarzył się w Polsce tylko raz 2012 r. i zrealizowało go woj. podlaskie.

Główne zasady

Zgłoszenia projektów przyjmowane będą od 15 kwietnia do 6 maja, składać mogą je osoby mieszkające na terenie województwa małopolskiego, które ukończyły 16 lat. Głosowanie nas zweryfikowanymi projektami trwać będą od 18 czerwca do 6 lipca.

Projekty podzielono na dwa typy: powiatowe (koszt od 50 do 100 tys. zł), dotyczące jednego z powiatów oraz subregionalne (koszt od 100 do 300 tys. zł), dotyczące co najmniej dwóch powiatów w jednym subregionie. Ewentualne koszty rocznego utrzymania zrealizowanego zadania nie będą mogły przekraczać 10% kwoty przeznaczonej na jego realizację.

Zgłaszać będzie może każdą inicjatywę obywatelską przyczyniającą się do rozwoju województwa, a w szczególności zadań o charakterze: prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym i ekologicznym. Zadania muszą być zgodne z prawem i mieścić się w granicach zadań i kompetencji samorządu województwa oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj