Od kilku lat prowadzone są prace związane z rewitalizacją rzeki Nidy. Naukowców, a zarazem miłośników przyrody, finansowo wspiera w tych działaniach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie.

Ubiegłoroczne prace były kontynuacją tych realizowanych w latach 2008-2010. Wszystkie miały wspólny mianownik – przywrócenia funkcji ekologicznej rzeki.

– Podjęte działania objęto odcinek rzeki Wkry na terenie powiatu nidzickiego, która nazywana jest w tym regionie Nidą – tłumaczy dr Andrzej Skrzypczak z Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM. – Podstawowym założeniem projektu rozpoczętego w 2008 roku, jest zainicjowanie i przeprowadzenie wieloletniego procesu rewitalizacji przekształconej doliny górnej Wkry. Docelowo zmierza on do przywrócenia i podtrzymania funkcji ekologicznej rzeki oraz bioróżnorodności w jej ekosystemie – dodaje.

W roku 2011 zabiegi rewitalizacyjne prowadzono na trzech stanowiskach zlokalizowanych pomiędzy miastem Nidzica, a miejscowością Szymany. Oparto je na nasadzeniach drzew, pracach nad zróżnicowaniem struktury fizycznej dna rzeki oraz zarybieniach zmierzających do restytucji pstrąga potokowego i odtworzenia bioróżnorodności ichtiofauny rzecznej.

– Całe przedsięwzięcia ma również wymiar edukacyjny i zmierza do podniesienia świadomości ekologicznej społeczności lokalnej – wyjaśnia Andrzej Skrzypczak. – Na terenie miasta umieszczono tablice informujące o realizacji projektu. Celem podjętych działań jest także podniesienie estetyki i walorów krajobrazowych terenów miejskich i podmiejskich, położonych wzdłuż koryta rzeki, co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej terenów przyległych.

Prace związane z nasadzaniem drzew przeprowadzono pod koniec października. Do odtworzenia drzewostanu w strefie przykorytowej Górnej Wkry wykorzystano sadzonki: brzozy, olchy i wierzby. Prace nad urozmaiceniem struktury dna koryta rzeki były kontynuacją i rozszerzeniem zabiegów zainicjowanych w 2009 roku. W ramach rewitalizacji na wytypowanym 150- metrowym odcinku Wkry, pomiędzy mostem w miejscowości Piątki, a jazem Borowy Młyn, rozmieszczono łącznie sześć ton głazów i otoczaków. Prace wykonano pod ścisłym nadzorem pracowników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowego Oddziału w Nidzicy. Materiał kamienny rozłożono na jednolitym piaszczystym odcinku Wkry w formie skupisk, po kilka kamieni i otoczaków i pojedynczych głazów.

– Podstawowym celem tych działań było zwiększenie różnorodności i pojemności siedliskowej rzeki dla ryb i bezkręgowej fauny dennej na wytypowanym odcinku – wyjaśnia dr Andrzej Skrzypczak. – W minionym roku kontynuowaliśmy zarybienia ukierunkowane na odbudowę struktury ichtiofauny rzecznej Górnej Wkry.

Zabiegi te prowadzono na odcinku pomiędzy mostem drogowym przy ulicy Murzynowskiego, a mostem drogowym w miejscowości Kadyki. Do Nidy wprowadzono materiał zarybieniowy łącznie czterech gatunków ryb, z czego zarybienia jaziem, kleniem i świnką realizowano w ramach badań nad skutecznością zabiegów rewitalizacyjnych i efektywnością zarybień.

W ramach restytucji pstrąga potokowego łącznie wpuszczono 5 tys. sztuk narybku letniego, pochodzącego od tarlaków z dorzecza Wisły. Ryby rozprowadzono na ok. 200-metrowych odcinkach rzeki wokół każdego ze stanowisk. 

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj