Dzięki dotacji i pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie ponad 6 mln zł, gmina Szydłowiec gruntownie zmodernizuje swój system ogrzewania miasta. W ramach inwestycji wartej niemal 7,5 mln zł będzie rozbudowana instalacja kogeneracji zasilanej gazem ziemnym, współpracującej ze źródłami OZE. To sprawi, że system działający w szydłowieckiej Ciepłowni Miejskiej zyska status efektywnego systemu ciepłowniczego.

Wsparcie finansowe dla miejskiej spółki zajmującej się produkcją i dystrybucją ciepła, w której 100 proc. udziałów posiada gmina Szydłowiec, zostanie udzielone z prowadzonego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe”. Beneficjent, czyli szydłowiecka Ciepłownia Miejska, otrzyma ze środków własnych NFOŚiGW prawie 2,9 mln zł dotacji oraz nieco ponad 3,2 mln zł pożyczki. Pozostałe pieniądze na inwestycję (1,4 mln zł) zaangażuje miejski samorząd.

Umowa w tej sprawie została podpisane 30 grudnia ub. r. w Radomiu przez wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz prezesa zarządu spółki Ciepłownia Miejska w Szydłowcu Dariusza Podgórskiego.

– W Polsce aż 85 proc. systemów ciepłowniczych nie spełnia jeszcze wymogów unijnej dyrektywy o efektywności energetycznej, co wyklucza możliwość ich finansowego wspierania ze środków Unii Europejskiej – podkreśla wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski. – System efektywny to taki, który korzysta w znacznym stopniu ze źródeł odnawialnych i kogeneracji. I właśnie w tym kierunku idzie projekt w Szydłowcu, który uzyskał dofinansowanie ze środków NFOŚiGW. Po to uruchomiliśmy program „Ciepłownictwo powiatowe”, aby nieduże przedsiębiorstwa ciepłownicze, takie jak szydłowiecka Ciepłownia Miejska, mogły modernizować swój system i przez to otrzymać akces do wcześniej niedostępnego rynku finansowego, czyli pozyskać kapitał inwestycyjny na atrakcyjnych warunkach.

Przedsięwzięcie w Szydłowcu zakłada modernizację systemu ciepłowniczego tutejszej Ciepłowni Miejskiej, która obejmie instalację agregatu kogeneracyjnego (moc: po około 0,8 MWel i MWt) wraz ze współpracującymi instalacjami ­– absorpcyjną gazową pompą ciepła (moc: 0,03 MWt) oraz instalacją fotowoltaiczną. Należy dodać, że wspomniana pompa ciepła będzie wykorzystywać jako dolne źródło energii ciepło odpadowe pochodzące z chłodzenia agregatów kogeneracyjnych, natomiast źródłami OZE będą dwa ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy 0,10 MW. Za sprawą takiej konfiguracji dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji wyniesie 1,74 MW, w tym energii elektrycznej 0,8 MW, a energii cieplnej – 0,94 MWt.

Efekt ekologiczny szydłowieckiego projektu, który zostanie zakończony do 30 czerwca 2024 r., ma być bardzo wymierny: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 6 250,44 ton w ciągu roku, zredukowanie zużycia energii pierwotnej rocznie o 14 552,72 GJ, a także wytworzenie w skojarzeniu, czyli w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – energii elektrycznej (10 105 MWh/rok) i energii cieplnej (43 111 GJ/rok). Wypada nadmienić, że prąd wytworzony przez panele fotowoltaiczne zostanie wykorzystany na potrzeby własne ciepłowni, zaś energia elektryczna pochodząca z układu kogeneracji będzie sprzedawana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wyprodukowane ciepło zostanie oczywiście wprowadzone do miejskiej sieci ciepłowniczej, co odbędzie się z korzyścią dla mieszkańców Szydłowca, którzy zyskają bardziej nowoczesne, wydajne i sprawne źródło ogrzewania.

Na inwestycji skorzysta także klimat i środowisko. Szydłowiecka Ciepłownia Miejska na razie eksploatuje bowiem przestarzałą i nieekologiczną kotłownię wyposażoną w trzy kotły wodne węglowe (typ WR-10), które pracują od 1984 r., a jeden z nich musiał zostać już trwale wyłączony z użytkowania.

Docelowo spółka ciepłownicza w Szydłowcu zamierza wybudować dwa agregaty kogeneracyjne wraz z akumulatorem ciepła, przy czym drugi z nich ma powstać w ramach poddziałania 1.6.1 (Źródła wysokosprawnej kogeneracji) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020. Realizacja inwestycji pozwoli osiągnąć Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu status „efektywnego systemu ciepłowniczego” według standardów unijnych.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj