Realizacja inwestycji pod nazwą „Przerzut wód kopalnianych do jezior Budzisławskiego i Wilczyńskiego” była tematem spotkania, które odbyło się z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezesa Zarządu KWB „Konin” w Kleczewie S.A.

W spotkaniu, które miało miejsce się 10 sierpnia tego roku w Ślesinie, uczestniczyli Arkadiusz Błochowiak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Franciszek Złotnikiewicz, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dariusz Kurzawa, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, dyrektorzy wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego  Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, starostowie: koniński i mogileński, burmistrzowie: Strzelna, Kleczewa i Witkowa, wójtowie gmin:  Wilczyn, Orchowo, Ostrowie, Powidz i Jeziora Wielkie, przewodniczący Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Regionalny Konserwator Przyrody w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczył także Robert Bednarek, przewodniczący zespołu opracowującego raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko, będącego podstawą do wydania tzw. decyzji środowiskowej.

Inwestycja „Przerzut wód kopalnianych do jezior Budzisławskiego i Wilczyńskiego” była planowana od 2005 roku. W tym roku udało się zebrać fundusze na realizację inwestycji. Z kwoty około 16 mln zł  50 proc. pokryje kopalnia „Konin”, 40 proc. pochodzić będzie z funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu), pozostałą część sfinansuje 12 zainteresowanych samorządów z województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego). Za tę kwotę będzie wybudowany ponad 11-kilometrowy rurociąg, przepompownie i kanały (plus linie energetyczne zasilające, drogi dojazdowe i zbiornik wyrównawczy), którymi popłyną wody z odwodnienia odkrywki Jóźwin IIB do jezior Budzisławskiego i Wilczyńskiego. Ma to podnieść poziom luster wód tych akwenów, ustalony – wg informacji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na „o 1 metr niższy niż średni z lat sześćdziesiątych”.

Realizacja inwestycji nie rozpoczęła się w roku bieżącym, bo zakwestionowany został raport o skutkach oddziaływania inwestycji na środowisko. Między innymi w raporcie nie uwzględniono istnienia ramienic i łąk ramienicowych, mających decydujący wpływ na utrzymanie szczególnej czystości wód obydwu jezior oraz nie został określony wpływ, jaki mogą mieć wody „kopalniane”, o innych właściwościach fizyko-chemicznych, na istnienie ramienic. Zdaniem Jolanty  Ratajczak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu: – Autorzy raportu powinni dać odpowiedzi na wiele pytań, posługując się aktualną wiedzą oraz powinni na tej podstawie prognozować przyszłość akwenów. Sądzę, że taki raport mógłby  zostać sformułowany do końca września bieżącego roku.

Gdyby raport był gotowy już we wrześniu, to według Zofii Tymczuk, dyrektor Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu,  po wydaniu koniecznych decyzji (środowiskowej, lokalizacyjnej, pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na budowę), wiosną 2010 roku mogłaby rozpocząć się budowa. W czasie budowy rurociągu Regionalne Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu i we Włocławku powinny opracować dokumentację naprawienia (modernizacji) kanałów, rowów i przepustów umożliwiających przepływanie wody z uzupełnianych jezior Budzisławskiego i Wilczyńskiego do jeziora Ostrowskiego, położonego w woj. kujawsko-pomorskim. Prace mogłyby sfinansować wojewódzkie fundusze celowe.

Samorządy, które zdecydowały się wesprzeć inwestycję, zadeklarowały przesunięcie funduszy, zarezerwowanych na jej realizację, na rok przyszły.

źródło: umww.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj