Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych do 2015 r.W ponad połowie gmin NIK stwierdziła opóźnienia stwarzające poważne zagrożenie niedotrzymania terminu lub poziomu redukcji zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach.

W ramach przyjętej dyrektywy Polska zobowiązała się do budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacji tak, aby spełniały unijne standardy w zakresie ilości przetworzonych ścieków i jakość procesu. Ścieki powinny spełniać normy dotyczące ilości niesionych zanieczyszczeń.

Najwyższa Izba Kontroli badała zakres i terminy prac określone w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Wyniki są zatrważające. W ok. 10% skontrolowanych gmin nie rozpoczęto realizacji zadań . W ponad połowie gmin NIK stwierdziła poważne opóźnienia. Tylko 17 na 54 badane gminy wiodące w aglomeracjach ma oczyszczalnie o wystarczającej przepustowości i sprawności.

Gminy muszą mieć precyzyjne dane nie tylko o ściekach z kanalizacji, ale także dotyczące ilości wywożonych zanieczyszczeń z szamb. W 12 spośród 54 skontrolowanych gmin władze nie wiedziały ilu mieszkańców nie ma kanalizacji i ile ścieków wywozi się z szamb. W pozostałych 42 gminach wielkości te ustalano szacunkowo.

NIK stwierdziła też, że gminy wykorzystały zaledwie 25% z zaplanowanych w KPOŚK pieniędzy na budowy i modernizacje oczyszczalni i kanalizacji. Przyczyną mogą być trudności w pozyskiwaniu środków  oraz  tzw. wskaźnik koncentracji (eliminujący małe i rozproszone aglomeracje).

Źródło: wodkaneko.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj