Mniej azotu w ściekach oczyszczonych i więcej wyprodukowanego biogazu, który zostanie wykorzystany w celach energetycznych. Redukcja ładunku zanieczyszczeń, odprowadzanych wraz z oczyszczonymi ściekami i – w konsekwencji – poprawa czystości wód Zatoki Gdańskiej – to najważniejsze, ale nie jedyne korzyści ekologiczne, które odniesie aglomeracja gdańska w efekcie realizacji kolejnego etapu rozbudowy Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód.
Prace projektowe oraz roboty budowlane i technologiczne zostaną wykonane w ciągu 28 miesięcy. Z udziałem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza podpisano umowę na wykonanie prac, przystosowujących obiekty Oczyszczalni Ścieków „Gdańsk – Wschód” do zaostrzonych wymogów Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., na wykonanie prac wyłoniono wykonawców i zawarto umowę na kwotę ponad 20 mln euro.
Zakres inwestycji objętej Kontraktem będzie obejmować 3 odcinki:
1. Przystosowanie obiektów oczyszczalni do zaostrzonych wymogów usuwania azotu ogólnego. W ramach realizacji tego odcinka przewidziane są: wymiana krat, budowa piaskowników, remont osadników wstępnych, przebudowa reaktorów biologicznych, montaż instalacji dozowania metanolu i przebudowa instalacji odbioru flotatu z osadników wtórnych.
2. Przystosowanie obiektów oczyszczalni do zwiększenia produkcji biogazu, w tym: system dezintegracji osadu i modernizacja zamkniętych komór fermentacyjnych.
3. Prace budowlane przy pozostałych obiektach oczyszczalni, jak np: remont otwartych basenów fermentacyjnych, budowa instalacji wody technologicznej i instalacji do płukania piasku ze studzienek kanalizacyjnych.

Inwestycje te zostały ujęte w Gdańskim projekcie wodno-ściekowym, na którego realizację Komisja Europejska przyznała dotację w wysokości 91 mln euro. Pozwoli ona dostosować infrastrukturę wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji gdańskiej do europejskich standardów.
źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj