Dziś w Warszawie redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” organizuje debatę „Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce po 1 stycznia 2011 r.”

Obawy związane z niewypełnianiem przez Polskę zobowiązań akcesyjnych w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi są jednym z motorów napędowych przygotowywanych w tej dziedzinie zmian legislacyjnych. Od lat nie milkną dyskusje nad kwestią tzw. władztwa odpadów, kolejne resorty pracują nad koncepcjami zmiany systemu, mija bezcenny czas, a poprawy w gospodarce odpadami nie widać. Czy przygotowywana nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyniesie oczekiwaną przez wielu rewolucję? Co wniesie do praktyki ustawa o odpadach, która ma dokonać transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy? Jakie będą skutki wprowadzenia do obiegu prawnego projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za umieszczenie odpadów na składowisku? Czy coś wyniknie z kolejnej aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami? Przed takimi pytaniami stoją rzesze „odpadowców” w Polsce, oczekując konkretnych i szybkich rozstrzygnięć, które pomogą uporządkować tę dziedzinę gospodarki.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Ministerstwa Środowiska, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Senackiej Komisji Środowiska, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami oraz eksperci ze świata nauki i praktyki.

Dyskusję poprowadzi dr inż. Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej. Zapis debaty opublikowany zostanie w listopadowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego”.

Czas i miejsce: 12 października 2010 r., budynek Metro Projekt, Al. Jerozolimskie 44 w Warszawie, godz. 11:30.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj