Ostrów Wielkopolski ma już opracowany “Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, który ma docelowo doprowadzić do całkowitej likwidacji azbestu i jego unieszkodliwienia.

Od 2004 roku Miasto Ostrów Wielkopolski tworzy bazę danych. Jest w niej 100 nieruchomości. Właściciele co roku – do końca stycznia – składają deklaracje dotyczące azbestu.

– W Miejskim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 rok zabezpieczyliśmy kwotę 100 tysięcy złotych dla osób fizycznych, które będą ubiegały się o taką dotację i będą mogły ją otrzymać. Szczegółowe zasady oraz regulamin otrzymania dotacji jest już opracowany i ogłoszony. – podkreśla Stanisław Krakowski, Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania osobom fizycznym. To zwrot części kosztów poniesionych na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie przysługuje osobom, które mają tytuł prawny do danej nieruchomości. Gdy obiekt ma kilku właścicieli – wymagana jest pisemna zgoda pozostałych na realizację zadania.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów może być realizowane wyłącznie przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia. Na terenie Ostrowa Wielkopolskiego funkcjonuje pięć firm, które mają pozwolenie starosty na usuwanie, unieszkodliwianie i transport wyrobów zawierających azbest.

– Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji. Nie obejmuje także wykonania dokumentacji technicznej. Regulamin nie przewiduje również wypłaty zaliczek na poczet wykonania zadania. Wypłata dofinansowania następuje na drodze refundacji kosztów – mówi Ewa Kasperek, kierownik Referatu Ochrony Środowiska.

Wysokość dofinansowania części poniesionych kosztów wyliczona będzie na podstawie dowodów – faktur VAT i rachunków – wystawionych na wnioskodawcę. Kwota zwrotu nie będzie jednak wyższa niż 2500,00 złotych brutto. Dofinansowanie nie obejmuje tych części obiektu, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania się środków finansowych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

– Wnioski, na których rozpatrzenie zabraknie środków, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, zgodnie z kolejnością złożenia wniosku. Warto zaznaczyć, że na zwrot kosztów usuwania azbestu nie mogą liczyć te osoby, które same, na własną rękę usunęły azbest i go wywiozły. Muszą to zlecić specjalistycznej firmie. – dodaje E.Kasperek.

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie wyrobów zawierających azbest usuniętych po 1 stycznia 2009 roku. Zgodnie z unijnymi normami do całkowitej eliminacji wyrobów zawierających azbest Polska ma czas do 2032 roku.

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj