Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał z Gminą Chmielnik umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja będzie kosztowała prawie 9 mln zł, z czego kwota dofinansowania to niespełna 5,4 mln zł.

W ramach projektu powstanie m.in. reaktor biologiczny, stacja dmuchaw, filtr powietrza, zbiornik osadu, pompownia z punktem zlewnym, budynek administracyjny i laboratorium. Dodatkowo  planuje się  likwidację obiektów istniejących takich jak: ciągi technologiczne biobloków, punkt zlewny, stacje dmuchaw. Istniejące obiekty, które będą funkcjonować jako rezerwa technologiczna to: komora nitryfikacji, osadnik wtórny, zagęszczacz grawitacyjny, 3 laguny osadowe. W ramach przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków zostanie również wykonana uzupełniająca sieć przewodów technologicznych, elektrycznych i aparatura kontrolno-pomiarowa.

Oczyszczalnia po przebudowie i modernizacji będzie w stanie przyjąć ścieki obciążone większym ładunkiem i stężeniem zanieczyszczeń (zawiesiny ogólne, azot ogólny, fosfor ogólny) niż w chwili obecnej. Przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni wyniesie 2100 m3/d, co w rezultacie powoli obsłużyć od 1140 gospodarstw w 2013 roku do 1750 w roku 2017.

źródło: sejmik.kielce.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj