Rok 2012 jest szczególnym okresem dla Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. W maju odbywać się będą po raz dwudziesty Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”, a we wrześniu mija dwadzieścia lat działalności Izby. Takie podwójne święto zmusza z jednej strony do refleksji nad czasem minionym, a z drugiej planowania przyszłości. To także dni niezwykle wytężonej pracy.
Myślę, że przez te dwadzieścia lat udało się Izbie wiele osiągnąć. Przede wszystkim, przy współudziale IGWP powstała pierwsza branżowa regulacja prawna, jaką jest ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Obowiązująca od 2001 r. ustawa pozwoliła przedsiębiorstwom funkcjonować w oparciu o prawa ekonomii i uregulowała zasady świadczenia usług, zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Niestety, ustawa przestała odpowiadać realiom i współgrać ze zmieniającym się otoczeniem prawnym. Już w 2005 r. była (również przy współudziale IGWP) nowelizowana, a od ubiegłego roku trwają w Izbie prace nad nowym projektem ustawy. Tworzenie projektu wymaga mnóstwa konsultacji i uzgodnień. Na bieżąco toczą się rozmowy z ministerstwami, z którymi związana jest branża wodociągowo-kanalizacyjna i organizacjami, z którymi Izba współpracuje. 

Konsultujemy projekty również innych aktów prawnych dotyczących tego sektora. Ostatnim przykładem jest choćby dyskusja wokół projektu ustawy o korytarzach przesyłowych. Wersja projektu zaproponowana przez Ministerstwo Gospodarki wpływa na ogromy wzrost kosztów przedsiębiorstw wod-kan. Te koszty przełożyłyby się na wzrost cen za wodę i ścieki. Izba przedstawia analizy kosztów, zbiera ankiety od przedsiębiorstw i negocjuje ostateczny kształt ustawy.


Dla branży
Przez cały dwudziestoletni okres swojej działalności Izba konsolidowała branżę, występowała w jej imieniu wobec władz ustawodawczych i wykonawczych kraju, mówiła o jej problemach, również społeczeństwu. Zrzeszone w IGWP przedsiębiorstwa realizują zobowiązania w zakresie gospodarowania wodą i dbałości o środowisko naturalne, wynikające z podpisanego przez Polskę traktatu akcesyjnego. Zakres prowadzonych inwestycji jest ogromy. A czasu mamy niewiele, bo inwestycje muszą osiągnąć założone cele ekologiczne i zostać zakończone do 2016 r. W ostatnich latach, w związku ze zbliżającym się nieubłaganie okresem rozliczeń, coraz większe są obawy o to, czy zdążymy. Ta sytuacja generuje mnóstwo problemów w wielu przedsiębiorstwach. Głównie chodzi o sprawy finansowe, ponieważ brak gotówki przekłada się na opóźnienia w realizacji zaplanowanych inwestycji. Izba stara się wspierać swoich członków zarówno poprzez organizowanie szkoleń dot. źródeł finansowania inwestycji, zagranicznych wyjazdów technicznych, czy właśnie targów, które są okazją do wymiany doświadczeń, kontaktów z wytwórcami najnowszych technologii, technik i urządzeń pochodzących z całego świata. W tym roku, 22 maja, odbędą się 20. Targi w Bydgoszczy. To jedna z największych wystaw branży wod-kan w Europie. Izba współpracuje również z organizacjami międzynarodowymi. Szczególnie silne związki łączą IGWP z EUREAU, instytucją skupiającą europejskich przedstawicieli rynku wody i ścieków. Współpraca pozwala członkom Izby być na bieżąco z wszystkimi propozycjami rodzącymi się w Europie, a dotyczącymi również spraw i praw polskich przedsiębiorstw wod-kan.
W Warszawie 8 maja obradował, po raz dwudziesty, najwyższy organ IGWP – Walne Zgromadzenie. Jak co roku podejmowane były uchwały, dotyczące udzielenia pokwitowania władzom Izby za działalność w 2011 r. i uchwały odnoszące się do przyszłości Izby. Dyskutowane były także propozycje zmian w Statucie IGWP, który w obecnym kształcie obowiązuje od czerwca 2006 r. Zmieniła się jednak w tym czasie ustawa o izbach gospodarczych, a zapisy statutowe często już wcześniej budziły problemy interpretacyjne. Sytuacja dojrzała do zmian. Nowy projekt przygotowywany był przez Komisję Statutową i szeroko konsultowany w ramach Rady Izby. Teraz został poddany ocenie Walnego Zgromadzenia. Propozycje zmian statutowych są, co zrozumiałe, dyskutowane w środowisku członków IGWP.

Czas na zmiany?
Ostatnio mówi się na przykład o propozycjach przeniesienia siedziby Izby do Warszawy. Zastanawiam się, czy ktoś policzył koszty takiej operacji i czy realnie ocenił ewentualne korzyści? Przenieść można, tylko w jakim celu? Przed branżą jeszcze kilka lat realizacji trudnych inwestycji rozliczanych przez UE. Potem czas optymalizacji kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które w związku z zakończonymi inwestycjami znacznie wzrosną. Izba od dwóch lat prowadzi badania benchmarkingowe, z jednej strony przeznaczone dla uczestników porównań branżowych, a z drugiej mające stanowić jawne opracowania statystyczne w zakresie, którego nie obejmuje statystyka publiczna. Być może w wyniku analizy kosztów konieczna będzie konsolidacja firm wod-kan, bo chociaż małe jest piękne, to duże może okazać się tańsze. Przyszłość IGWP i zrzeszonych w Izbie przedsiębiorstw wymaga od wszystkich uczestników organizacji poczucia wspólnoty interesów, działań przemyślanych i twórczej aktywności. Przecież chodzi nam o to, by nasz dom nie był budowany z piasku i mgły. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” została powołana, bo taka była potrzeba branży, i przez minione dwadzieścia lat starała się zadaniu sprostać. A przed Izbą wciąż nowe wyzwania.
 
Dorota Jakuta, Dyrektor IGWP
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj