W Dąbrowie Górniczej z budżetu miasta można uzyskać dofinansowanie do usuwania azbestu, wymiany systemu grzewczego oraz budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W miejskim planie wydatków zabezpieczono na to 450 tys. zł.

Osoby fizyczne, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe, mogą uzyskać refundację połowy kosztów demontażu azbestowych pokryć dachów i ścian. Transport i składowanie tych odpadów w całości sfinansuje gmina.

O dotacje mogą ubiegać się również osoby fizyczne, które zlikwidują piece i kotły węglowe starej generacji, a w ich miejsce zainstalują proekologiczne, niskoemisyjne systemy grzewcze. Dofinansowanie obejmie również przyłączenie do sieci ciepłowniczej, a także zakup urządzeń grzewczych wykorzystujących alternatywne źródła energii. Mogą to być baterie słoneczne, elektrownie wiatrowe oraz wodne. Refundacja, w zależności od rodzaju zastosowanego ogrzewania, sięgnie 50% lub 60% kosztów. Maksymalna kwota dofinansowania urządzeń produkujących „zieloną energię” wyniesie 3,500 zł., nabywcy solarów otrzymają do 2 000 zł., a pozostałych systemów grzewczych do 1 600 zł.

Finansowe wsparcie będą mogli otrzymać ci, którzy wybudują przydomową oczyszczalnię ścieków lub bezodpływowy zbiornik na nieczystości. W pierwszym przypadku dofinansowanie pokryje 50% kosztów, jednak nie będzie wyższe niż 4 000 zł. W drugiej sytuacji również można liczyć na zwrot połowy wydatków, ale nie więcej niż 1 500 zł. Dofinansowanie przysługuje właścicielom nieruchomości położonych w rejonach, w których nie ma zbiorczej kanalizacji sanitarnej, a miejsce nie jest objęte planami jej budowy.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Ekologii i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, w sprawie usuwania azbestu pod numerem telefonu – 32 295 67 62, w sprawie systemów grzewczych – 32 295 69 61, oraz w sprawie przydomowych oczyszczalni i zbiorników na nieczystości – 32 295 67 59.

źródło: dabrowa-gornicza.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj