Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza cztery nowe konkursy dotyczące zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

Nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji trwa dla zadań dotyczących:
    – organizacji programów edukacyjnych,
    – wydawnictw ekologicznych,
    – organizacji konferencji, szkoleń, seminariów i warsztatów szkoleniowych,
    – infrastruktury terenowej.

Wnioski należy składać w do 31 lipca 2011 r. we właściwym terytorialnie wydziale WFOŚiGW w Warszawie. Decyduje data wpływu wniosku do biur Funduszu. Wnioski niekompletne oraz złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 
O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz organizacje, których celem statutowym jest działanie na rzecz ochrony środowiska i prowadzenie edukacji ekologicznej.
 
Dofinansowaniem objęte zostaną najlepiej przygotowane, ciekawe i innowacyjne projekty, które w sposób istotny przyczynią się do rozwoju świadomości ekologicznej mieszkańców Województwa Mazowieckiego. Wybór zadań do dofinansowania zostanie dokonany zgodnie z kryteriami oceny stosownymi dla każdego z 4 ww. konkursów.

źródło: wfosigw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj