Konkurs o tytuł Dyrektora Roku to wspólna inicjatywa Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz „Przeglądu Komunalnego”. Celem tego przedsięwzięcia jest nagrodzenie osób zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, posiadających zdolności menedżerskie i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami.

O tytuł Dyrektora Roku 2008 może ubiegać się dyrektor/prezes firmy spełniającej warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Dodatkowym kryterium jest co najmniej pięcioletni staż pracy na ww. stanowisku.

Listę kandydatów do tytułu Dyrektora Roku 2008 sporządza się na podstawie nominacji przez członków Kapituły konkursu oraz nadesłanych kart zgłoszenia.

Zgodnie z regulaminem do konkursu kandydatów mogą zgłaszać członkowie: Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, dyrektorzy lub prezesi firm spełniających warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uroczyste wręczenie tytułu Dyrektora Roku 2008 i statuetek Heraklesa odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO'2009 w Poznaniu.

Karty zgłoszenia należy przesyłać pod numer faksu: 68/ 327 16 87 lub pocztą na adres: KFDZOM, al. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra w terminie do dnia 15 czerwca 2009 r.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj