Planowany użytek ekologiczny „Kamieniołom Libana” zamieszkuje łącznie 286 gatunków roślin naczyniowych, a także blisko 40 rzadkich i chronionych gatunków zwierząt. Innym bogactwem są skały, formy powierzchni terenu, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne wraz z procesami, które je tworzą i modyfikują.

Władze Krakowa chcą by na terenie dawnego kamieniołomu Libana w Podgórzu powstał użytek ekologiczny o powierzchni 15 hektarów.

Dawniej wydobycie teraz ekologia

Nowy użytek ekologiczny „Kamieniołom Libana” ma obejmować obszar położony między aleją Powstańców Śląskich, ulicą Swoszowicką, kopcem Krakusa i cmentarzem Podgórskim. Obejmie on teren dawnego kamieniołomu wapienia, w którym materiał budowlany wydobywano już od XIV w. Nazwa kamieniołomu pochodzi od nazwiska XIX-wiecznego żydowskiego przedsiębiorcy, którego firma eksploatowała ten obszar.

Ochrona mozaiki ekosystemów

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski sporządził projekt uchwały w tej sprawie, który pod obrady Rady Miasta Krakowa trafi po wakacjach. W uzasadnieniu do projektu uchwały napisano m.in. że celem ustanowienia użytku ekologicznego na terenie kamieniołomu Libana jest ochrona mozaiki ekosystemów samorzutnie wykształconych w dawnym kamieniołomie wapieni, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych ze stanowiskami rzadkich lub chronionych gatunków zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym oraz murawami kserotermicznymi, ich ostoi oraz miejsc rozmnażania, sezonowego przebywania.

Drzewa i siedliska wodnej roślinności

Jednym z najistotniejszych walorów przyrodniczych obszaru kamieniołomu jest różnorodność zbiorowisk roślinnych – roślinności drzewiastej, roślinności siedlisk wodnych, wilgotnych oraz muraw naskalnych będących siedliskiem wielu rzadkich i chronionych gatunków zwierząt.

286 gatunków roślin i 40 gat. zwierząt

Na terenie kamieniołomu Libana i w jego najbliższym sąsiedztwie występuje łącznie 286 gatunków roślin naczyniowych, a także blisko 40 rzadkich i chronionych gatunków zwierząt. Dużą wartość przyrodniczą posiadają również występujące tam naturalne i antropogeniczne składniki przyrody nieożywionej: skały, formy powierzchni terenu, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne wraz z procesami, które je tworzą i modyfikują.

Na zachowanie zasługują także częściowo zasiedlone w wyniku wtórnej sukcesji roślinnej obiekty dziedzictwa górniczego, elementy wyrobiska i zwałowisko, ślady technik odspajania skały oraz zabudowania poprzemysłowe.

 

Czytaj więcej

Skomentuj